ITA64

ITA ปี 2564

 1. คำสั่งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
 2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 3. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรคเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 4. ข้อมูลผู้บริหาร
 5. นโยบายของผู้บริหาร
 6. โครงสร้างหน่วยงาน
 7. หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 9. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
 10. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
 11. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 12. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
 13. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
 14. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
 15. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
 16. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 17. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 19. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 20. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 21. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 22. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
 23. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2563
 24. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
 25. หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ
 26. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปี 2564
 27. คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ
 28. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2564
 29. หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน
 30. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (สขร.1) ตุลาคม 2563
 31. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (สขร.1) พฤศจิกายน 2563

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563