ITA ปี 2564

ITA ปี 2564

 1. คำสั่งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
 2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 3. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาและอุปสรรคเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 4. ข้อมูลผู้บริหาร
 5. นโยบายของผู้บริหาร
 6. โครงสร้างหน่วยงาน
 7. หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 9. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
 10. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
 11. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 12. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
 13. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
 14. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
 15. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
 16. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 17. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 19. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 20. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 21. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 22. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
 23. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2563
 24. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
 25. หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ
 26. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปี 2564
 27. คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ
 28. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2564
 29. หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน
 30. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (สขร.1) ตุลาคม 2563
 31. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (สขร.1) พฤศจิกายน 2563
 32. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (สขร.1) ธันวาคม 2563
 33. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (สขร.1) มกราคม 2564
 34. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (สขร.1) กุมภาพันธ์ 2564
 35. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (สขร.1) มีนาคม 2564
 36. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (สขร.1) เมษายน 2564
 37. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน (สขร.1) พฤษภาคม 2564
 38. ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลบางกระทุ่ม
 39. ประกาศ เรื่อง กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ
 40. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ เมษายน – กันยายน 2563
 41. ประกาศ เรื่อง รายชื่อบุคลากรโรงพยาบาลบางกระทุ่มผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ เมษายน – กันยายน 2563
 42. โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่มเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
 43. คู่มือปฏิบัติงานข้อร้องเรียนทั่วไป
 44. คู่มือปฏิบัติงานข้อร้องเรียนการทุจริต
 45. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 46. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) อำเภอบางกระทุ่ม   ปี 2564
 47. ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
 48. ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
 49. แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
 50. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ร่วมต้านทุจริต พ.ศ. 2564
 51. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมโรงพยาบาลบางกระทุ่ม
 52. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลบางกระทุ่ม
 53. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2564
 54. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ (แบบฟอร์มที่ 2)
 55. แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ (แบบฟอร์มที่ 3)
 56. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลบางกระทุ่ม
 57. ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 58. โครงการอบรม เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 59. โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจิตพอเพียงต้านทุจริต
 60. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมSTRONGจิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลบางกระทุ่ม
 61. ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 62. คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

<< ปี 2564 >>

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า