วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม

โรงพยาบาลบางกระทุ่มเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพดี

ภาคีมีส่วนร่วม และการผลิตยาสมุนไพรได้มาตรฐาน

พันธะกิจของโรงพยาบาล

1.พัฒนาระบบการบริการสุขภาพได้คุณภาพ มีมาตรฐาน
2.ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้
3.พัฒนาระบบงานการแพทย์แผนไทย และงานผลิตยาสมุนไพร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างเสริมบุคลากรโรงพยาบาลให้มีสุขภาพดีและมีความสุข
5.พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ