Home

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ประชาสัมพันธ์———————————————————————-

รับสมัครงาน

Read more>>

ประกวดราคา จ้างเหมา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องดึงคอและหลัง อัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะ เช่าใช้เครื่องพิมพ์เอกสารพร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รพ.บางกระทุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้่อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารสำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมครก จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more>>

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2564
 • เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การเช่าใช้เครื่องพิมพ์เอกสารพร้อมหมึกพิมพ์
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 19 รายการ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ
 • แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม

Read more>>

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
 • รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563)
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ (ไตรมาส 3)
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ กลไก การจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ไตรมาส 3)
 • รายงานผลการดำเนินงานและสรุปปัญหาการเผยแพร่ข้อมูล (ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563)
 • รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน (ไตรมาส 3)
 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
 • บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินงานตามแผนงานโครงการจัดระบบบริการด้านสาธารณสุขสำหรับ ผู้สูงอายุ
 • รายงานการประชุมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)
 • ภาพถ่ายการประชุมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)
 • แผนการตรวจสอบภายใน รพ.สต. รอบที่ 1 ปี 2563
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปี 2563 (แบบฟอร์มที่2)
 • แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปี 2563 (แบบฟอร์มที่3)

Read more>>

ข่าวกิจกรรม

เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมตักบาตรร่วมกัน ทุกวันพุธ แรก ของเดือน

ทพ.วัฒนา ทองปัสโณว์ ในฐานะเจ้าของผลงานระดับดีเยี่ยมในการประกวดผลงาน R2R ของเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “ผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษาของอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2557-2559” เป็นตัวแทนเขตนำเสนอ ในงาน การอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

Read more>>

เคล็ดลับการดูแลและป้องกันสุขภาพ——————————————-

พบกับเกร็ดความรู้สุขภาพ ในทุกแง่ทุกมุม ทั้งวิธีการดุแลสุขภาพให้แข็งแรง รู้จักกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆพร้อมวิธีป้องกันและการรักษาอย่างถูกต้อง?

ภาพกิจกรรม————————————————————————

งานเกษียณอายุราชการ

วันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นวันเกษียณอายุราชการของ คุณประนอม ฤดีและคุณกัลยา  ขยันกิจ ขอให้มีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณ มีวันเวลาที่สวยงาม หลุดพ้นจากเวลาแห่งความทุกข์ยากเสียที ขอให้มีชีวิตประจำวันที่ดีตลอดไป

กิจกรรมก้าวท้าใจ&วิ่งไล่พุง

ว่าที่ร้อยตรี สุเทพ สุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอบางกระทุ่ม ผู้แทนนายอำเภอบางกระทุ่ม เปิดงาน ก้าวท้าใจ & วิ่งไล่พุง อำเภอบางกระทุ่ม โดยมี พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายวิเชียร มีบุญล้ำสาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสากิจ องค์กรเอกชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนในเขตอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน ณ ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก วันที่ 29 มกราคม 2563

วันที่20พ.ย.2562 นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานการประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ประเด็นอุบัติเหตุ ณ ห้องประชุมบัวฉัตร โรงพยาบาลบางกระทุ่ม คณะกรรมการพชอ.ได้ติดตามการดำเนินงานด้านอุบัติเหตุตามเเนวทาง D-RTI ประกอบด้วยการจัดการข้อมูล การบูรณาการทีมสหสาขา การขับเคลื่อนในระดับชุมชน พร้อมทั้งได้เพิ่มศักยภาพให้กับคณะกรรมการพชอ.ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งเเต่เริ่มต้นเเละการฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ

Read more>>