Home

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ประชาสัมพันธ์———————————————————————-

รับสมัครงาน

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม)
 • ประกาศผลสอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว(ผู้ช่วยรังสีวิทยา)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปฏิบัติงานผู้ช่วยรังสีวิทยา
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)(ผู้ช่วยรังสีวิทยา)ระหว่างวันที่ 16 – 25 ธันวาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปฏิบัติงานสนาม
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปฏิบัติงานสนาม ระหว่างวันที่ 20 – 29 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยนอก)(รายวัน)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยนอก
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยนอก ระหว่างวันที่ 7 – 15 ตุลาคม 2562

Read more>>

ประกวดราคา จ้างเหมา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยหาเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดแดงอัดแน่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบรรจุชาชงอัตโนมัติ  จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการเช่าใช้เครื่องพิมพ์เอกสารพร้อมหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าใช้เครื่องพิมพ์เอกสารพร้อมหมึกพิมพ์ โดนวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องผสมครีม ขนาด 150 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุยาครีมลงหลอดแบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุชาชงอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขายโดยวิธีทอดตลาด
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก  เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานโรงพยาบาลบางกระทุ่ม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more>>

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การเช่าใช้เครื่องพิมพ์เอกสารพร้อมหมึกพิมพ์
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 รายการ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 19 รายการ
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ
 • แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม

Read more>>

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
 • บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินงานตามแผนงานโครงการจัดระบบบริการด้านสาธารณสุขสำหรับ ผู้สูงอายุ
 • รายงานการประชุมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)
 • ภาพถ่ายการประชุมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)
 • แผนการตรวจสอบภายใน รพ.สต. รอบที่ 1 ปี 2563
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปี 2563 (แบบฟอร์มที่2)
 • แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปี 2563 (แบบฟอร์มที่3)
 • รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 • รายงานการดำเนินการตามมาตรการสำคัญ 4 มาตรการ
 • สรุปผลการดำเนินการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ (ไตรมาส2)
 • รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563
 • รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563

Read more>>

ข่าวกิจกรรม

เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมตักบาตรร่วมกัน ทุกวันพุธ แรก ของเดือน

ทพ.วัฒนา ทองปัสโณว์ ในฐานะเจ้าของผลงานระดับดีเยี่ยมในการประกวดผลงาน R2R ของเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “ผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษาของอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2557-2559” เป็นตัวแทนเขตนำเสนอ ในงาน การอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

Read more>>

เคล็ดลับการดูแลและป้องกันสุขภาพ——————————————-

พบกับเกร็ดความรู้สุขภาพ ในทุกแง่ทุกมุม ทั้งวิธีการดุแลสุขภาพให้แข็งแรง รู้จักกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆพร้อมวิธีป้องกันและการรักษาอย่างถูกต้อง?

ภาพกิจกรรม————————————————————————

บริจาคเตียงผู้ป่วย

วันที่ 11 มีนาคม 2563 บริษัท มาเชอรี เจยูเอ็มไอ จำกัด  399/13 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 3 เตียง เพื่อสำหรับรองรับคนผู้ป่วยในโรงพยาบาลบางกระทุ่ม กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

กิจกรรมก้าวท้าใจ&วิ่งไล่พุง

ว่าที่ร้อยตรี สุเทพ สุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอบางกระทุ่ม ผู้แทนนายอำเภอบางกระทุ่ม เปิดงาน ก้าวท้าใจ & วิ่งไล่พุง อำเภอบางกระทุ่ม โดยมี พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายวิเชียร มีบุญล้ำสาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสากิจ องค์กรเอกชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกระทุ่ม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนในเขตอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน ณ ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก วันที่ 29 มกราคม 2563

วันที่20พ.ย.2562 นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม เป็นประธานการประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ประเด็นอุบัติเหตุ ณ ห้องประชุมบัวฉัตร โรงพยาบาลบางกระทุ่ม คณะกรรมการพชอ.ได้ติดตามการดำเนินงานด้านอุบัติเหตุตามเเนวทาง D-RTI ประกอบด้วยการจัดการข้อมูล การบูรณาการทีมสหสาขา การขับเคลื่อนในระดับชุมชน พร้อมทั้งได้เพิ่มศักยภาพให้กับคณะกรรมการพชอ.ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งเเต่เริ่มต้นเเละการฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ

Read more>>