ITA63

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563

 1. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 3. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
 4. ประกาศโรงพยาบาลบางกระทุ่ม เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 5. แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
 6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
 7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
 8. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต(MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
 10. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
 11. คำสั่งโรงพยาบาลบางกระทุ่ม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม
 12. ผู้บริหารหน่วยงาน(โรงพยาบาลบางกระทุ่ม)
 13. นโยบายของผู้บริหาร(ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
 14. โครงสร้างโรงพยาบาลชุมชน
 15. อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
 16. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
 17. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
 18. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 19. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
 20. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
 21. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 22. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
 23. ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเปิดเผยประวัติ
 24. ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การขอประวัติการรักษา
 25. ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารการปฏิบัติงานและมาตรการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่
 26. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 27. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 28. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
 29. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการักษาพยาบาลข้าราชการ
 30. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 31. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
 32. มาตรการป้องกันการทุจริตแลละแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
 33. มาตรการการรับของแถม
 34. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล
 35. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง(FlowChart)
 36. คำสั่งโรงพยาบาลบางกระทุ่มแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
 37. คำสั่งอำเภอบางกระทุ่มแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
 38. โครงการการจัดระบบบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ
 39. แผนงานโครงการปีงบประมาณ 2563
 40. รายงานการกำกับติดตามแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2562
 41. คำสั่งโรงพยาบาลบางกระทุ่ม เรื่อง มอบหมายงานให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รับจัดการเรื่องร้องเรียน
 42. คู่มือปฏิบัติงานข้อร้องเรียนการทุจริต
 43. คู่มือปฏิบัติงานข้อร้องเรียนทั่วไป
 44. รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน
 45. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน(ไตรมาส2)
 46. บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมจิตอาสา
 47. รายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสา 27 พฤศจิกายน 2562
 48. รายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสา 21 กุมภาพันธ์ 2563
 49. รายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสา 28 กุมภาพันธ์ 2563
 50. ภาพกิจกรรมจิตอาสา 27 พฤศจิกายน 2562
 51. ภาพกิจกรรมจิตอาสา 21 กุมภาพันธ์ 2563
 52. ภาพกิจกรรมจิตอาสา 28 กุมภาพันธ์ 2563
 53. โครงการประชุมการดำเนินงานผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 54. รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
 55. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
 56. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
 57. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 58. มาตรการ กลไก การจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 59. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน
 60. แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ปี 2563
 61. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563
 62. แผนการตรวจสอบภายใน รพ.สต. รอบที่ 1 ปี 2563
 63. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปี 2563 (แบบฟอร์มที่2)
 64. แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปี 2563 (แบบฟอร์มที่3)
 65. รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 66. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 67. รายงานการดำเนินการตามมาตรการสำคัญ 4 มาตรการ
 68. สรุปผลการดำเนินการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ (ไตรมาส2)
 69. รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563
 70. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563
 71. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
 72. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
 73. บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินงานตามแผนงานโครงการจัดระบบบริการด้านสาธารณสุขสำหรับ ผู้สูงอายุ
 74. รายงานการประชุมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)
 75. ภาพถ่ายการประชุมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)
 76. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
 77. รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563)
 78. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ (ไตรมาส 3)
 79. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ กลไก การจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ไตรมาส 3)
 80. รายงานผลการดำเนินงานและสรุปปัญหาการเผยแพร่ข้อมูล (ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563)
 81. รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน (ไตรมาส 3)
 82. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 83. รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563