เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

(07-01-2565) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 ปี 2565

(01-12-2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2565

(07-10-2564) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่4 ปี 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส3 (6-07-64)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคน พ.ศ. 2563)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การเช่าใช้เครื่องพิมพ์เอกสารพร้อมหมึกพิมพ์

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 รายการ

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 19 รายการ

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ

แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม