Home

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ประชาสัมพันธ์———————————————————————-

รับสมัครงาน

Read more>>

ประกวดราคา จ้างเหมา บริการ

 • (22-11-2564) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (22-09-2564) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง
 • (15-09-2564) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (15-09-2564) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (15-09-2564) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล ชนิดสามารถจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (13-09-2564) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 • (31-08-2564) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์เอกสารพร้อมหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (31-08-2564) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานโรงพยาบาลบางกระทุ่ม จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (13-08-2564) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (22-06-2564) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล (DR and CR) พร้อมระบบจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (01-06-2564) ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (30-03-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (24-03-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอันตร้าซาวด์ (Ultrasound combine ES) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (10-03-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (09-02-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (03-02-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (03-02-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (03-02-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ปลอดเชื้อ (โรงพยาบางบางกระทุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (02-02-2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีออกไซต์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more>>

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 • (07-01-2565) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 ปี 2565
 • (01-12-2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2565
 • (07-10-2564) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่4 ปี 2564
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส3 (6-07-64)
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (18-01-64)
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคน พ.ศ. 2563)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2564
 • เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more>>

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 • ITA ปี 2564

57.ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
58.โครงการอบรม เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
59.โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจิตพอเพียงต้านทุจริต
60.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมSTRONGจิตพอเพียงต้านทุจริตโรงพยาบาลบางกระทุ่ม
61.ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
62. คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

Read more>>

ข่าวกิจกรรม

เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมตักบาตรร่วมกัน ทุกวันพุธ แรก ของเดือน

ทพ.วัฒนา ทองปัสโณว์ ในฐานะเจ้าของผลงานระดับดีเยี่ยมในการประกวดผลงาน R2R ของเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “ผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษาของอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2557-2559” เป็นตัวแทนเขตนำเสนอ ในงาน การอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

Read more>>

เคล็ดลับการดูแลและป้องกันสุขภาพ——————————————-

พบกับเกร็ดความรู้สุขภาพ ในทุกแง่ทุกมุม ทั้งวิธีการดุแลสุขภาพให้แข็งแรง รู้จักกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆพร้อมวิธีป้องกันและการรักษาอย่างถูกต้อง?

ภาพกิจกรรม————————————————————————

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลบางกระทุ่ม นำทีมโดย พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่ม และทีมงานได้ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรของโรงพยาบาลบางกระทุ่มให้กับนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าเยี่ยมชม

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

โรงพยาบาลบางกระทุ่มขอขอบคุณ คุณปนัดดา อยู่วิทยา(ผู้บริจาคในนามกองทุนเฉลียว อยู่วิทยานุสรณ์) ได้บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน ๒ เครื่อง มูลค่า ๔๘๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีความสุข สมหวังทุกประการ

Read more>>