Bangkrathum Hospital

plan

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Download

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

Download

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ

Download

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Download

แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม

Download