Bangkrathum Hospital

Tender

ประกวดราคา จ้างเหมา

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 167 รายการ

Download

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Download

ประกาศจังหวัดพิษณุโลกเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ(ครั้งที่ ๒) รพ.บางกระทุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

ร่างประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

Download

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ

Download

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

ร่างประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานโรงพยาบาลบางกระทุ่ม

Download

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานโรงพยาบาลบางกระทุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 (1 ยูนิต) ฯ

Download

ประกาศจังหวัดพิษณุโลกจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัด IBP CO2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้าขนาด 100 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี ๒ หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

เผยแพร่แผนการจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับเขต (10%)

Download

เผยแพร่แผนการจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยบริการ (70%)

Download

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ

Download

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2561

Download

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Download

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์  (ครั้งที่ 2)

Download

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ที่นอนลมแบบรังผึ้ง

Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นนั่งแบบเจาะช่องขับถ่าย

Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับการใช้บริการของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

NEXT page