Bangkrathum Hospital

Downloads

งานคุณภาพ

        แบบฟอร์ม CQI

Download

        รายงานการประเมินตนเอง (SAR 2018) โรงพยาบาล

Download

งานการเจ้าหน้าที่

         แบบฟอร์มวันลากิจ-ลาป่วย-ลาคลอดบุตร

         แบบฟอร์มวันลาพักผ่อน

         แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง/ยกแลิกวันลา

         แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ

         แบบฟอร์มขอไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร

         แบบฟอร์มขอลาอุปสมบท

         แบบฟอร์มรับรองเงินเดือน

         แบบฟอร์มขอรับเงิน พตส.

         แบบฟอร์มขอรับเงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ11

         แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ/ประชุม/อบรม

         แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ในจังหวัด

         แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์นอกจังหวัด

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

งานประกันสุขภาพ

         เอกสาร อัตราค่าบริการมาตรฐานกลาง

Download

งานสมุนไพร

        เอกสาร แบบฟอร์มสั่งยาสมุนไพรผ่านไปรษณีย์ไทย

Download

ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ

       เอกสาร ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ

Download