HOME

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ประชาสัมพันธ์———————————————————————-

รับสมัครงาน

 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 มกราคม 2561
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  17  มกราคม  2561

Read more>>

ประกวดราคา จ้างเหมา

 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac)  จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ  จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561  ระดับเขต (10%)
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561  ระดับหน่วยบริการ (70%)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ (ครั้งที่ 2)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์  (ครั้งที่ 2)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
  เรื่อง  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ที่นอนลมแบบรังผึ้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นนั่งแบบเจาะช่องขับถ่าย
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับการใช้บริการของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดแรงดันของหลอดเลือด (ABI)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องดูดเสมหะ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องควบคุมการให้ยาใต้ผิวหนัง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์อื่นๆ GPS Tracker
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์เตียงปรับระดับ 2 ไก
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อที่นอนลมแบบลอน
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์
  จำนวน 1 เครื่อง
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ให้เหมาะสม
  กับการใช้บริการของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่นอนลมแบบลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)  1 รายการ
 • ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  รายการที่นอนลมแบบลอน 1 รายการ
 • ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ

Read more>>

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 • แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนของโรงพยาบาลบางกระทุ่ม

Read more>>

ข่าวกิจกรรม

 • เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมตักบาตรร่วมกัน ทุกวันพุธ แรก ของเดือน
 • ทพ.วัฒนา ทองปัสโณว์ ในฐานะเจ้าของผลงานระดับดีเยี่ยมในการประกวดผลงาน R2R ของเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “ผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษาของอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2557-2559” เป็นตัวแทนเขตนำเสนอ ในงาน การอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

Read more>>

เคล็ดลับการดูแลและป้องกันสุขภาพ——————————————-

พบกับเกร็ดความรู้สุขภาพ ในทุกแง่ทุกมุม ทั้งวิธีการดุแลสุขภาพให้แข็งแรง รู้จักกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆพร้อมวิธีป้องกันและการรักษาอย่างถูกต้อง…

ภาพกิจกรรม————————————————————————

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. และคณะได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการให้บริการประชาชน ที่ โรงพยาบาล (รพ.) บางกระทุ่ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) นครป่าหมาก และพบปะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน “ปิยมหาราช” ประจำปี 2560

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกระทุ่มและคณะเจ้าหน้าที่ ได้นำพวงมาลาร่วมพิธีเนื่องในวัน “ปิยมหาราช” ประจำปี 2560  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

 

งานมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน
ประกวด R2R ระดับเขต
ประกวด R2R ระดับกระทรวง